مشخصات

شرح مقدار واحد
پایه روغن معدنی -
رنگ ظاهری قهوه ای روشن -
درصد روغن 40 الی 70 ٪
مقدار آب 2 الی 5 ٪
نقطه ریزش 10- ◦C
چگالی در 20 درجه سانتیگراد 0/93 g/ml
pH محلول %5 در آب 9/6 -
مدت زمان انبارداری 24 ماه
پایداری امولسیون در آب پایدار با هر ترکیب درصد -
پایداری امولسیون در آب سخت پایدار در آب تا درجه سختی 450 JISK 2241
مقدار غلظت ۳ الی ۵ ٪
آنالیز عنصری(S,Cr,Ni,Si,Mn) Mn: 0%, Si: 0%, Ni: 0%, Cr: 0%, S: 0% -
تست خوردگی (براده چدن و کاغذ صافی) عدم ایجاد خوردگی (درجه صفر) IP287/94
سازگاری با الاستومرها سازگاری کامل DIN 53538

الزامات اولیه


درصد ادیتیوها

درصد ادیتیو ها
0% Sulfur
0% Chlorine
0% Amines
0% Formaldehyde
0% Zinc
0% Boron
0% Molybdenum
0% Phosphorus

شرایط نگهداری، کنترل و ترکیب


مشخصات آب مورد استفاده


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت دی ارتباط شبکه ایرانیان می باشد. ©